Anar al contingut de la pàgina

Transparència

Aquest portal de Transparència ofereix, a qui li interessi, informació sobre l’activitat de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. Inclou dades, entre d’altres, de gestió econòmica i financera, resultats de qualitat assolits a la prestació del servei postal universal i informació corporativa i organitzativa.

Així mateix, oferim diferents canals d’accés a través dels quals pots realitzar la sol·licitut d’informació pública i bon govern.

Desitgem que aquest portal resulti d’utilitat per a tothom i assumim el compromís de continuar millorant-lo.

Informació normativa

Referència a la normativa que determina la naturalesa i el règim jurídics; la que regula l’activitat, les contractacions de subministraments, béns i serveis; i la que determina el bon govern i la transparència que la gestió ha de seguir.

La Sociedad Anónima Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E es va fundar el 29 de juny de 2001, complint amb allò que es disposa a l’article 58 de la Llei 14/2000, del 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social.

L’acord del Consell de Ministres del 16 de març de 2012, pel qual es va aprovar el Pla de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional estatal, que es va fer públic mitjançant l’Ordre HAP/583/2012, del 20 de març, va establir, entre d’altres mesures, el canvi de titularitat de Correos, amb la conseqüent incorporació de la totalitat de les accions a favor de SEPI.

Correos, en condició de societat integrant del sector públic empresarial, és una societat mercantil que es regeix per l’ordenament jurídic privat, excepte en les matèries en què es pugui aplicar la normativa pressupostària, comptable, de control financer i de contractació, d’acord amb allò que es disposa a l’article 3 de la Llei 47/2003, del 26 de novembre, General Pressupostària, en coordinació amb l’article 166 de la Llei 33/2003, del 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

Pel que fa a la contractació, el marc normatiu està constituït per:

– La Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transfereixen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014.

– La Llei 31/2007, del 30 d’octubre, sobre procediments de contractació als sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals; la Disposició addicional segona de la qual cita expressament a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E com a entitat contractant subjecte a la llei.

– Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l’àmbit tributari i de litigis fiscals.

– Les instruccions internes de contractació de la Societat. Aquestes instruccions es troben a disposició de qualsevol persona interessada en el perfil del contractant a www.correos.com.

Correos és l’operador designat per llei per prestar el servei postal universal a Espanya, d’acord amb els requisits de qualitat, regularitat, accessibilitat i assequibilitat que fan efectiu el dret de la ciutadania a les comunicacions postals, en un mercat que es va liberalitzar completament l’1 de gener de 2011, conforme a la Llei 43/2010, del 30 de desembre, del Servei Postal Universal, dels Drets dels Usuaris i del Mercat Postal.

Aquesta llei regula, fonamentalment, les condicions de recollida, admissió, distribució i lliurament del servei postal universal exigibles a l’operador designat, així com el cost i el finançament d’aquestes obligacions, els preus i altres condicions tarifàries dels serveis postals.

Així mateix, Correos, en qualitat de transportista habilitat, ofereix un ampli ventall d’opcions de paqueteria que compleix amb la Llei 16/1987, del 30 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres i amb la Llei 15/2009 Reguladora del Contracte de Transport Terrestre de Mercaderies.

D’altra banda, la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, disposa que totes les empreses del sector públic han de publicar i actualitzar periòdicament la informació que sigui rellevant per garantir la transparència relacionada amb el funcionament i control de l’activitat pública.

Información organizativa

Pedro Saura García

President executiu

Rafael Domínguez Olivera

Secretary

Luis Álvarez-Ossorio Álvarez

Consejero Externo Independiente

Dolores Alonso Galdo

Conseller dominical

Pedro Enrique Blanco Chinarro

Conseller extern independent

Marta Fano Gonzalez

Consellera externa independent

Luis Gonzaga Serrano de Toledo

Conseller extern independent

Aída Joaquín Acosta

Consellera externa independent

Juan Pablo Martín de Andrés

Conseller extern independent

Carlos Olmo López

Conseller extern independent

Manuel Pacheco Manchado

Consejero Externo Independiente

Jaime Pérez de la Cruz

Conseller extern independent

José María Pérez Rosado

Conseller extern independent

Alberto Requena Navarro

Conseller extern independent

Dámaso Riaño López

Consejero Externo Independiente

Tomás Suárez-Inclán González

Conseller extern independent

El Programa de Cumplimiento Normativo pretende establecer los principios y pautas que deben regir el desarrollo de las actividades y las relaciones comerciales de las sociedades del Grupo Correos, tanto a nivel interno, en lo que se refiere a las propias sociedades que forman el Grupo -empleados, directivos y administradores, que en el ejercicio de sus funciones actúen en nombre de cada una de ellas-, como a nivel externo, en el mercado y con el resto de competidores.

El Código_General_de_Conducta_del_Grupo Correos aprobado por el Consejo de Administración de Correos en 2014 y ratificado por cada una de las empresas que forman el Grupo Correos, refleja los valores de referencia en su forma de trabajar y contiene los principios generales que rigen su actuación, que son de obligado cumplimiento para todos los empleados del Grupo.

El documento, disponible en la web y en la intranet corporativas, es revisado periódicamente a fin de incorporar los cambios necesarios para responder a los nuevos requerimientos internos y externos.

Para el Grupo Correos, la integridad y la eficiencia profesional son elementos esenciales de actuación para generar vínculos de confianza y relaciones más sólidas con los clientes, los empleados y la sociedad, en general.

Asimismo, el Consejo de Administración ha aprobado un Catálogo de Conductas Prohibidas que tiene por objeto evitar una posible imputación penal, tanto de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., como de sus miembros, en el desarrollo de su actividad profesional o laboral.

El Grupo Correos ha establecido un Canal de Comunicación y Denuncia que pretende dar cumplimiento a los objetivos marcados en el Código de Conducta, al que se puede acceder a través de la dirección de correo electrónico canal.cumplimiento@correos.com

Sus datos de carácter personal serán tratados por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E” (en adelante, “Correos”), con CIF A-83052407 con el objetivo de poder tramitar su solicitud o denuncia y, tras su estudio, darle la pertinente respuesta. A estos efectos, no está previsto que se comuniquen a terceros, salvo a otras sociedades del Grupo Correos cuando su solicitud o denuncia afecte a alguna de ellas. Asimismo, finalizado el trámite serán bloqueados y, posteriormente, borrados una vez haya prescrito el plazo de las acciones que pudieran derivar. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento o portabilidad dirigiendo un escrito, acompañando copia de su DNI, a la dirección Vía Dublín 7, 28070 Madrid o en el e-mail derechos.protecciondatos.correos@correos.com. También puede ponerse en contacto con nuestro delegado de protección de datos en la dirección dpdgrupocorreos@correos.com o interponer una reclamación ante la AEPD. Puede consultar nuestra Política de Protección de Datos.

El Grupo Correos está formado por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y las empresas filiales:

Informació econòmica

Dret d’accés