Anar al contingut de la pàgina

Transparència

Aquest portal de Transparència ofereix, a qui li interessi, informació sobre l’activitat de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. Inclou dades, entre d’altres, de gestió econòmica i financera, resultats de qualitat assolits a la prestació del servei postal universal i informació corporativa i organitzativa.

Així mateix, oferim diferents canals d’accés a través dels quals pots realitzar la sol·licitut d’informació pública i bon govern.

Desitgem que aquest portal resulti d’utilitat per a tothom i assumim el compromís de continuar millorant-lo.

Informació normativa

Referència a la normativa que determina la naturalesa i el règim jurídics; la que regula l’activitat, les contractacions de subministraments, béns i serveis; i la que determina el bon govern i la transparència que la gestió ha de seguir.

La Sociedad Anónima Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E es va fundar el 29 de juny de 2001, complint amb allò que es disposa a l’article 58 de la Llei 14/2000, del 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social.

L’acord del Consell de Ministres del 16 de març de 2012, pel qual es va aprovar el Pla de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional estatal, que es va fer públic mitjançant l’Ordre HAP/583/2012, del 20 de març, va establir, entre d’altres mesures, el canvi de titularitat de Correos, amb la conseqüent incorporació de la totalitat de les accions a favor de SEPI.

Correos, en condició de societat integrant del sector públic empresarial, és una societat mercantil que es regeix per l’ordenament jurídic privat, excepte en les matèries en què es pugui aplicar la normativa pressupostària, comptable, de control financer i de contractació, d’acord amb allò que es disposa a l’article 3 de la Llei 47/2003, del 26 de novembre, General Pressupostària, en coordinació amb l’article 166 de la Llei 33/2003, del 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

Pel que fa a la contractació, el marc normatiu està constituït per:

– La Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transfereixen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014.

– La Llei 31/2007, del 30 d’octubre, sobre procediments de contractació als sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals; la Disposició addicional segona de la qual cita expressament a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E com a entitat contractant subjecte a la llei.

– Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l’àmbit tributari i de litigis fiscals.

– Les instruccions internes de contractació de la Societat. Aquestes instruccions es troben a disposició de qualsevol persona interessada en el perfil del contractant a www.correos.com.

Correos és l’operador designat per llei per prestar el servei postal universal a Espanya, d’acord amb els requisits de qualitat, regularitat, accessibilitat i assequibilitat que fan efectiu el dret de la ciutadania a les comunicacions postals, en un mercat que es va liberalitzar completament l’1 de gener de 2011, conforme a la Llei 43/2010, del 30 de desembre, del Servei Postal Universal, dels Drets dels Usuaris i del Mercat Postal.

Aquesta llei regula, fonamentalment, les condicions de recollida, admissió, distribució i lliurament del servei postal universal exigibles a l’operador designat, així com el cost i el finançament d’aquestes obligacions, els preus i altres condicions tarifàries dels serveis postals.

Així mateix, Correos, en qualitat de transportista habilitat, ofereix un ampli ventall d’opcions de paqueteria que compleix amb la Llei 16/1987, del 30 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres i amb la Llei 15/2009 Reguladora del Contracte de Transport Terrestre de Mercaderies.

D’altra banda, la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, disposa que totes les empreses del sector públic han de publicar i actualitzar periòdicament la informació que sigui rellevant per garantir la transparència relacionada amb el funcionament i control de l’activitat pública.

Informació organitzativa

Juan Manuel Serrano

President executiu

Julio González García

Secretari

José Luis Pérez Pastor

Vicesecretari

José Ángel Partearroyo

Conseller dominical

Juan Manuel Algaba Gonzalo

Conseller extern independent

David Benito Astudillo

Conseller extern independent

Carmen Castaño Laorden

Consellera externa independent

Luis Gonzaga Serrano de Toledo

Conseller extern independent

Aquilino González Hernando

Conseller extern independent

Noelia Mª Gutiérrez Retuerto

Consellera externa independent

Juan Emilio Maíllo Belda

Conseller extern independent

Jaime Pérez de la Cruz

Conseller extern independent

Mª José Pérez Ruiz

Consellera externa independent

Alberto Requena Navarro

Conseller extern independent

Tomás Suárez-Inclán González

Conseller extern independent

Belén Triana Reyes

Consellera externa independent

Belén Villar Sánchez

Consellera externa independent

El programa de Compliment normatiu pretén establir els principis i les pautes que regulen el desenvolupament de les activitats i les relacions comercials de les societats del Grupo Correos; tant a nivell intern, pel que fa a les pròpies societats que formen el grup –treballadors, directius i administradors que, en exercir les seves funcions, actuïn en nom de cadascuna d’elles–, com a nivell extern, en el mercat i amb la resta de competidors.

El Codi general de conducta del Grupo Correos, aprovat pel consell d’administració de Correos el 2014 i ratificat per cadascuna de les empreses que formen el Grup Correos, reflecteix els valors de referència en la seva manera de treballar i conté els principis generals que regeixen la seva actuació, que tots els treballadors del grup han de complir obligatòriament.

El document, disponible al web i a la intranet corporatius, es revisa periòdicament amb la finalitat d’incorporar-hi els canvis necessaris per respondre als nous requeriments interns i externs.

Per al Grupo Correos, la integritat i l’eficiència professional són elements essencials d’actuació per poder generar vincles de confiança i relacions més sòlides amb els clients, els treballadors i la societat en general.

Així mateix, el consell d’administració ha aprovat un Catàleg de conductes prohibides que té com a objectiu evitar una possible imputació penal, tant de la Sociedad Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. com dels membres que en formen part, en el desenvolupament de l’activitat professional o laboral.

El Grupo Correos ha establert un Canal de comunicació i denúncia que pretén aconseguir complir els objectius marcats al Codi de conducta, al qual s’hi pot accedir a través de la direcció de correu electrònic canal.cumplimiento@correos.com.

La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E (d’ara endavant “Correos”), amb CIF A-83052407, tractarà les dades personals amb l’objectiu de poder tramitar les sol·licituds o denúncies i, després d’estudiar-los, oferir-ne una resposta. No està previst que es comuniquin a tercers, excepte a altres societats del Grupo Correos quan les sol·licituds o denúncies les afectin. Així mateix, un cop finalitzat el tràmit es bloquejaran i, posteriorment, s’esborraran quan hagi prescrit el termini de les accions que se’n poguessin derivar. Els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament o portabilitat es poden exercir dirigint un escrit acompanyat d’una còpia del DNI a l’adreça Vía Dublín 7, 28070 Madrid o al correu electrònic derechos.protecciondatos.correos@correos.com. També es pot contactar el nostre delegat de protecció de dades a l’adreça dpdgrupocorreos@correos.com o interposar una reclamació davant l’AEPD. La nostra Política de protecció de dades es pot consultar.


El Grupo Correos està format per la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos i les empreses filials:

Informació econòmica

Dret d’accés