Anar al contingut de la pàgina

Privacitat

1- Qui és responsable del tractament de les dades dels usuaris?

El responsable del tractament és Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E (d’ara endavant, “Correos”), amb CIF A-83052407 i domicili social a Conde de Peñalver, 19 28006 Madrid (Espanya).

Per garantir la gestió adequada del tractament, Correos té designat un delegat de protecció de dades (DPD o DPO) al qual us podeu dirigir a través de l’adreça de correu electrònic següent: dpdgrupocorreos@correos.com

2- Amb quina finalitat tractem les dades personals?

– Contacte i gestió d’usuaris: Les dades personals dels usuaris que contacten amb Correos a través dels nostres perfils de xarxes socials es tracten amb la finalitat de gestionar-ne el contacte, atendre les sol·licituds i prestar els serveis requerits, com per exemple, atès el cas, prestar serveis d’atenció al consumidor i/o atenció de queixes o incidències.

– Anàlisi de la reputació corporativa de Correos: Correos pot analitzar les publicacions i referències que realitzin els usuaris i que s’adrecin de manera directa a Correos (p. ex., publicant un comentari al perfil corporatiu de Correos o adreçant un missatge públic o a través de les opcions de missatgeria directa o privada de la xarxa social) amb la finalitat de conèixer la reputació de la marca i millorar els nostres productes i serveis.

– Gestió i tramitació de promocions i concursos: Les dades personals dels usuaris recollides mitjançant la inscripció de l’usuari com a participant en qualsevol de les promocions (p. ex., concursos, sortejos, etc.) que es troben a les pàgines web de Correos, les tractem amb la finalitat de gestionar el desenvolupament de la promoció, comunicar-ne el/els guanyador/s i entregar el premi corresponent, així com de gestionar el compliment per part de Correos de les obligacions legals i fiscals aplicables en la seva condició d’entitat organitzadora de la promoció en qüestió.

En tot cas, el tractament de dades es duu a terme d’acord amb els termes i condicions que s’estableixen a les bases legals promocionals, que poden establir altres finalitats específiques de tractament en funció de la mecànica promocional. Correos posarà a disposició, en tot cas, les bases legals promocionals, que els usuaris podran consultar i que hauran d’acceptar abans de participar en la promoció.

Quan l’usuari opti per registrar-se a la promoció a través dels connectors socials de xarxes socials en què disposi de compte personal (p. ex. Facebook, Twitter, Instagram, etc.), les dades personals i la informació que l’usuari autoritzi a facilitar a Correos, en fer clic en el botó d’acceptació corresponent, es tractaran per a l’elaboració i l’anàlisi de perfils; per a l’aplicació de tècniques de segmentació amb finalitats comercials, promocionals o publicitàries; per a l’encreuament amb la base de dades de clients i usuaris; i per a l’enriquiment d’aquesta última. Tot això amb la finalitat d’optimitzar i introduir millores en els enviaments d’informació publicitària, promocional o comercial que Correos realitza, així com per oferir a l’usuari informació adequada d’acord amb els seus gustos, aficions o preferències.

3- Quines dades tracta Correos i de quines fonts provenen?

Les dades personals que Correos tracta per desenvolupar les finalitats anteriors poden provenir de les fonts següents i incloure les següents categories de dades personals:

  • Dades aportades per l’usuari mitjançant diverses accions com:

– L’emplenament dels formularis posats a disposició per Correos.

– L’emplenament dels espais posats a disposició per poder participar en promocions gestionades per Correos.

– L’enviament de missatges privats, publicacions al perfil social de Correos o adreçades de manera directa a Correos.

  • Dades facilitades per la xarxa social:

– A conseqüència de la navegació i de l’ús per part de l’usuari dels perfils de Correos en xarxes socials.

– Informació pública segons la definició de cada xarxa social i que, segons la configuració de privacitat de l’usuari, resulti accessible per Correos.

– Aquella altra informació que l’usuari autoritzi les xarxes socials a facilitar a Correos quan faci servir els connectors socials de xarxes per registrar-se o que, segons la seva configuració de privacitat, resulti visible per al conjunt d’usuaris de la xarxa social o per a Correos en particular.

  • Dades de tercers aportades per l’usuari:

Per a la finalitat de l’“Anàlisi de la reputació corporativa de Correos” es procedirà a eliminar dels comentaris o missatges tota aquella informació que permeti identificar l’usuari o terceres persones.

4- Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades per part de Correos?

Correos tracta les dades de caràcter personal anteriorment identificades a l’empara de les bases legitimadores següents:

El tractament de les dades per a la finalitat de “Contacte i gestió d’usuaris” es basa en la gestió i tramitació de la relació jurídica establerta entre l’usuari i Correos, és a dir, en la gestió de la sol·licitud, en el manteniment del contacte entre les parts i, atès el cas, en la prestació del servei que l’usuari hagués sol·licitat.

 El tractament de dades personals per a la finalitat d’“Anàlisi de la reputació corporativa de Correos” es basa en l’interès legítim de Correos per conèixer la reputació de la marca i millorar els nostres serveis i productes.

 El tractament de les dades per a la finalitat de “Gestió i tramitació de promocions i concursos” es basa en el consentiment de l’usuari.

Correos informa que únicament realitzarà els tractaments de dades personals per a les finalitats de tractament basades en el consentiment de l’usuari, en cas que hagués consentit aquests tractaments, a través dels mecanismes d’obtenció de consentiment posats a disposició per Correos.

5- A qui es comuniquen les dades?

Correos pot comunicar les dades recollides per a la finalitat “Gestió i tramitació de promocions i concursos” a:

– Notaris: per realitzar sortejos davant de fedatari públic.
– Administracions Públiques: per al compliment d’obligacions fiscals.

En relació amb les finalitats restants de tractament de dades, detallades en aquesta política de privacitat, Correos informa que les finalitats esmentades de tractament no impliquen comunicacions de les dades dels usuaris a terceres entitats per part de Correos.

6- Durant quant de temps es conserven les dades?

Correos conserva les dades personals dels usuaris durant el temps necessari per poder prestar el servei sol·licitat i/o per assolir la finalitat de tractament que persegueix.

Posteriorment, sempre que l’usuari no hagi exercit el dret de supressió, es conservaran les dades durant els terminis legals aplicables en cada cas, tenint en compte la tipologia de dades, així com la finalitat del tractament.

Podeu sol·licitar més informació sobre els terminis de conservació de dades personals de Correos a dpdgrupocorreos@correos.com.


7. Quins drets tté l’usuari sobre les seves dades personals?

Correos informa que es poden exercir els drets a l’accés, rectificació, limitació del tractament, oposició, supressió i portabilitat a través de qualsevol de les vies següents:

1- Adreça postal: Conde de Peñalver, 19 28006 Madrid (Espanya)

2- Correu electrònic:  derechos.protecciondatos.correos@correos.com

Correos informa que es pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades. No obstant això, en primera instància, es pot presentar una reclamació davant del delegat de protecció de dades.