Vai ao contido da páxina

Transparencia

Este portal de Transparencia ofrécelles aos interesados información sobre a actividade da Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A., S.M.E. Inclúe datos, entre outros, de xestión económica e financeira, resultados de calidade alcanzados na prestación do servizo postal universal e información corporativa e organizativa.

Así mesmo, poñemos á súa disposición diferentes canles de acceso, a través dos cales pode realizar a súa solicitude de información pública e bo goberno.

Desexamos que este portal resulte de utilidade para todos os cidadáns, asumindo o compromiso de seguir mellorándoo.

Información normativa

Referencia á normativa que determina o réxime xurídico e natureza, así como a que regula a actividade, as contratacións de subministracións, bens e servizos e a que determina o bo goberno e a transparencia para seguir na xestión.

A Sociedade Anónima Estatal Correos e Telégrafos, S.A., S.M.E constituíuse o 29 de xuño de 2001, dando cumprimento ao disposto no artigo 58 da Lei 14/2000, do 29 de decembro, de Medidas fiscais, administrativas e da orde social.

O acordo do Consello de Ministros do 16 de marzo de 2012, polo que se aproba o Plan de Reestruturación e Racionalización do sector público empresarial e fundacional estatal, que se fixo público mediante a Orde HAP/583/2012, do 20 de marzo, estableceu, entre outras medidas, o cambio de titularidade de Correos, coa consecuente incorporación da totalidade das accións a favor de SEPI.

Correos, é unha sociedade mercantil que se rexe polo ordenamento xurídico privado, salvo nas materias que lle sexa de aplicación a normativa orzamentaria, contable, de control financeiro e de contratación, na súa condición de sociedade integrante do sector público empresarial, conforme ao disposto no artigo 3 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, Xeral Orzamentaria, en coordinación co artigo 166 da Lei 33/2003, do 3 de novembro, de Patrimonio das Administracións Públicas.

No que se refire a contratación, o marco normativo está constituído por:

– A Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.

– A Lei 31/2007, do 30 de outubro, sobre procedementos de contratación nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais, en cuxa Disposición Adicional Segunda cítase expresamente á Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A., S.M.E como entidade contratante suxeita á Lei.

– O Real decreto lei 3/2020, do 4 de febreiro, sobre medidas urxentes polo que se incorporan diversas directivas da Unión Europea ao ordenamento xurídico español en materia de contratación pública en determinados sectores; seguro privado; de plans e fondos de pensións; Contencioso tributario.

– As Instrucións internas de contratación da Sociedade. Ditas instrucións, atópanse a dispor de todos os interesados no perfil do contratante en www.correos.com.

Correos é o operador designado por lei para prestar o servizo postal universal en España, de acordo aos requisitos de calidade, regularidade e accesibilidade que fan efectivo o dereito de todos os cidadáns ás comunicacións postais, nun mercado que foi liberalizado completamente o 1 de xaneiro de 2011, conforme á Lei 43/2010, do 30 de decembro do Servizo Postal Universal, dos Dereitos dos Usuarios e do Mercado Postal.

Esta Lei regula fundamentalmente as condicións de recollida, admisión, distribución e entrega do servizo postal universal esixibles ao operador designado, así como o custo e o financiamento destas obrigas, os prezos e outras condicións relacionadas coas tarifas dos servizos postais.

Así mesmo, Correos na súa calidade de transportista habilitado oferta un amplo abanico de opcións de paquetería estando sometido á Lei 16/1987, do 30 de xullo, de Ordenación dos Transportes Terrestres e a Lei 15/2009 Reguladora do Contrato de Transporte Terrestre de Mercadorías.

Por outra banda, a Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno, dispón que todas as empresas do sector público deben publicar de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia relacionada co funcionamento e control da súa actividade pública.

Información organizativa

Pedro Saura García

Presidente Executivo

Rafael Domínguez Olivera

Secretario

Luis Álvarez-Ossorio Álvarez

Consejero Externo Independiente

Dolores Alonso Galdo

Conselleiro Dominical

Pedro Enrique Blanco Chinarro

Conselleiro Externo Independente

Marta Fano Gonzalez

Conselleira Externa Independente

Luis Gonzaga Serrano de Toledo

Conselleiro Externo Independente

Aída Joaquín Acosta

Conselleira Externa Independente

Juan Pablo Martín de Andrés

Conselleiro Externo Independente

Carlos Olmo López

Conselleiro Externo Independente

Manuel Pacheco Manchado

Consejero Externo Independiente

Jaime Pérez de la Cruz

Conselleiro Externo Independente

José María Pérez Rosado

Conselleiro Extern Independente

Alberto Requena Navarro

Conselleiro Externo Independente

Dámaso Riaño López

Consejero Externo Independiente

Tomás Suárez-Inclán González

Conselleiro Externo Independente

O Programa de Cumprimento Normativo pretende establecer os principios e pautas que deben rexer o desenvolvemento das actividades e as relacións comerciais das sociedades do Grupo Correos, tanto a nivel interno, no que se refire ás propias sociedades que forman o Grupo –empregados, directivos e administradores, que no exercicio das súas funcións actúen en nome de cada unha delas–, como a nivel externo, no mercado e co resto de competidores.

O Código Xeral de Conduta do Grupo Correos aprobado polo Consello de Administración de Correos en 2014 e ratificado por cada unha das empresas que forman o Grupo Correos, reflicte os valores de referencia na súa forma de traballar e contén os principios xerais que rexen a súa actuación, que son de obrigado cumprimento para todos os empregados do Grupo.

O documento, dispoñible na web e na intranet corporativas, é revisado periodicamente a fin de incorporar os cambios necesarios para responder os novos requirimentos internos e externos.

Para o Grupo Correos, a integridade e a eficiencia profesional son elementos esenciais de actuación para xerar vínculos de confianza e relacións máis sólidas cos clientes, os empregados e a sociedade, en xeral.

Así mesmo, o Consello de Administración aprobou un Catálogo de Condutas Prohibidas que ten por obxecto evitar unha posible imputación penal tanto da Sociedade Correos e Telégrafos, S.A., S.M.E. como dos seus membros no desenvolvemento da súa actividade profesional ou laboral.

O Grupo Correos estableceu unha Canle de Comunicación e Denuncia que pretende dar cumprimento aos obxectivos marcados no Código de Conduta, ao que se pode acceder a través da dirección de correo electrónico canal.cumplimiento@correos.com.

Os seus datos de carácter persoal serán tratados pola Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A., S.M.E” (en diante, “Correos”), con CIF A-83052407 co obxectivo de poder tramitar a súa solicitude ou denuncia e, tras o seu estudo, darlle a pertinente resposta. Para estes efectos, non está previsto que se comuniquen a terceiros, salvo a outras sociedades do Grupo Correos cando a súa solicitude ou denuncia afecte a algunha delas. Así mesmo, finalizado o trámite serán bloqueados e, posteriormente, borrados unha vez prescribise o prazo das accións que puidesen derivar. Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento ou portabilidade dirixindo un escrito, acompañando copia do seu DNI, ao enderezo Vía Dublín 7, 28070 Madrid ou no correo electrónico derechos.protecciondatos.correos@correos.com. Tamén pode poñerse en contacto co noso delegado de protección de datos na dirección dpdgrupocorreos@correos.com ou interpoñer unha reclamación ante a AEPD. Pode consultar a nosa Política de Protección de Datos.


O Grupo Correos está formado pola Sociedade Estatal Correos e Telégrafos e as empresas filiais:

Información económica

Dereito de acceso