Anar al contingut de la pàgina

Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

Aquest avís legal estableix les condicions d’ús del lloc web “www.correos.com” que la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. (d’ara endavant, Correos), amb domicili social a Conde de Peñalver, 19 28006 Madrid (Espanya), CIF número A-83052407 i inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Exemplar 16.665, Llibre 0, Foli 20, Secció 8, Full M-284323, Inscripció 1a (dades registrals del nom de domini «correos.com»: Inscripció 1/M al Full, Secció, Foli, Llibre i Exemplar indicats anteriorment); posa a disposició dels usuaris d’Internet.
Correos està habilitada per prestar serveis postals d’acord amb allò que es preveu a la Llei 43/2010, de 30 de desembre, dels drets dels usuaris i del mercat postal i per prestar serveis de telecomunicacions d’acord amb la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions.
Per establir una comunicació directa i efectiva, consulteu les pàgines d’Atenció al client.

Acceptació

L’accés al lloc web www.correos.com atribueix la condició de l’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’inclouen en aquest avís legal.
El contingut d’aquest avís legal pot patir modificacions. Per tant, l’acceptació per part de l’usuari es fa respecte de la versió de l’avís legal publicat per Correos al moment en què l’usuari accedeix al lloc web.
L’ús de certs serveis que s’ofereixen a través del lloc web www.correos.com pot trobar-se sotmès a condicions particulars que, en funció del cas, substitueixin, completin i/o modifiquin aquest avís legal. L’accés a aquests serveis implica l’acceptació de les condicions particulars que els regeixen. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament les condicions particulars de servei cada vegada que hi accedeixi.
L’accés al lloc web www.correos.com està sotmès igualment a tots els avisos, condicions d’ús i instruccions, posats en coneixement de l’usuari per Correos, que substitueixin, completin i/o modifiquin aquest avís legal.

Subscripció de serveis

Amb caràcter general, l’accés a les utilitats del lloc web no exigeix subscripció prèvia o registre de l’usuari. Malgrat el que s’ha exposat anteriorment, l’accés a algun dels serveis que s’ofereixen a través del lloc web pot estar condicionat a emplenar prèviament el formulari de subscripció. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comuniqui quan empleni el/s formulari/s de subscripció. L’usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real.
Les tarifes recollides a la web amb concepte «Des de» corresponen a tarifes sense incloure-hi impostos.
Condicions d’ús
L’usuari es compromet a fer ús de les utilitats i/o serveis oferits per Correos a través del lloc web www.correos.com d’acord amb la llei, aquest avís legal, les condicions particulars publicades per certs serveis i altres avisos i instruccions de què se l’hagi informat, així com amb la moral i el bon costum generalment acceptats i l’ordre públic.
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol mena que apareixen al lloc web i identifiquen Correos pertanyen a aquesta societat. Així mateix, els drets d’explotació de propietat intel·lectual sobre els continguts del lloc web corresponen a Correos tal com consta al “copyright”. Per això l’usuari no els podrà utilitzar més enllà del que sigui imprescindible per accedir a les utilitats i serveis subministrats a través del lloc web, llevat que Correos ho autoritzi expressament.
L’usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, realitzar actes de comunicació pública, transformar o modificar els continguts del lloc web, incloses marques, noms comercials o signes distintius, a menys que compti amb l’autorització del titular dels drets, ni a suprimir, manipular o alterar de qualsevol manera el “copyright” i altres dades que identifiquin la reserva de drets.
L’usuari ha d’abstenir-se d’obtenir o intentar obtenir els continguts a través de mecanismes diferents dels que, si s’escau, s’hagin posat a la seva disposició o, en general, dels mecanismes que es facin servir habitualment a Internet sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del lloc web i/o els seus continguts.
Per accedir a la informació que conté el lloc web i fer servir els serveis que ofereix, els menors d’edat han d’obtenir prèviament permís dels pares, tutors o representants legals.
La responsabilitat en la determinació dels continguts i dels serveis a què accedeixen els menors d’edat correspon a les persones que se n’encarreguen. Com que a través d’Internet és possible accedir a continguts que puguin no ser apropiats per a menors, s’informa els usuaris de l’existència de programes informàtics que permeten limitar o controlar els continguts a què poden accedir els menors.

Utilització de cookies

CORREOS us informa que durant la navegació pel portal es fan servir cookies, que són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten als nostres sistemes recordar les característiques o preferències de navegació de l’usuari. Aquestes cookies s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim) sense proporcionar cap dada personal de l’usuari. En cap cas poden llegir informacions emmagatzemades a l’ordinador, que serveixen exclusivament per a fins interns, com ara la personalització de la navegació i la generació d’estadístiques d’accés en aquest lloc web, que ens permeten millorar els serveis que s’hi ofereixen. L’usuari té la possibilitat de configurar el navegador perquè l’avisi en pantalla de la recepció de cookies i decidir sobre la seva acceptació i impedir-ne la instal·lació al disc dur atès el cas. Si us plau, consulteu les instruccions i els manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació.
Exclusió de responsabilitat i límit de garanties
Les dades, els textos, les informacions, els plecs de condicions, els gràfics o els vincles publicats al lloc web www.correos.com es recopilen a efectes merament informatius per a totes aquelles persones que s’hi interessin, sense que l’accés generi relació comercial, contractual o professional de cap mena entre els usuaris i Correos. En cas de discrepància entre la informació continguda al lloc web i la continguda en paper, la vàlida és aquesta última. S’adverteix l’usuari que, abans de realitzar qualsevol acció derivada del contingut del lloc web, verifiqui la informació obtinguda posant-se en contacte amb el departament d’Atenció al client.
Això s’aplica llevat d’aquells serveis en què la contractació s’ofereix a través del lloc web i en què l’accés està subjecte a condicions particulars publicades per Correos i acceptades per l’usuari.
Correos exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se al futur, per defectes tècnics, sigui quina sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació i de les matèries que conté el web. Els enllaços i l’hipertext que, atès el cas, possibilitin l’accés a través del lloc web a prestacions i serveis oferits per tercers no pertanyen ni estan sota el control de Correos. Per això, aquesta societat no es fa responsable ni de la informació que contenen ni dels efectes que se’n poguessin derivar.
Correos no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari quan accedeixi al lloc web i/o de la utilització de les informacions que conté. Tampoc no es fa responsable de l’ús il·legítim que puguin fer terceres persones dels noms de la marca, noms de producte, marques comercials (registrades o no) que, sense ser propietat de Correos, apareguin al lloc web.
Correos no garanteix la continuïtat del funcionament i la disponibilitat del lloc web. Malgrat això, i en la mesura que es pugui, advertirà de les interrupcions que conegui amb anterioritat.
Correos no controla ni garanteix l’absència de virus ni de cap altre element en els serveis prestats per tercers a què l’usuari accedeixi a través del lloc web, que puguin produir error o alteracions al software o hardware, als documents i als fitxers emmagatzemats al sistema informàtic.

Protecció de dades de caràcter personal

La navegació a través de la nostra pàgina web no requereix registre previ. No obstant això, quan visiteu la pàgina web, els nostres servidors web emmagatzemen, de manera estàndard, informació com ara l’adreça IP i el domini des del qual s’obté l’accés, la data i l’hora de la visita, etc. D’altra banda, certes funcionalitats de la web exigeixen que faciliteu informació addicional a través del formulari corresponent (per exemple, el nom i cognoms, l’adreça postal o electrònica de contacte, el telèfon…). Correos tracta les dades de caràcter personal d’acord amb les condicions publicades a la Política de privacitat web i, si s’escau, a la Política de protecció de dades que resulti aplicable als diferents serveis sol·licitats.

Legislació i jurisdicció

La legislació aplicable al contingut del lloc web és l’espanyola i la jurisdicció, els Jutjats i els Tribunals competents a Espanya.

REGLAMENT (UE) 2022/2065 (Reglament de serveis digitals)

En compliment del REGLAMENT (UE) 2022/2065 (Reglament de serveis digitals), es facilita el següent enllaç com a punt de contacte únic per a autoritats i organismes.