Anar al contingut de la pàgina

Solicitud de acceso

El procediment per exercir el dret d’accés s’inicia amb la presentació de la sol·licitud corresponent, on ha de constar la identitat del sol·licitant, la informació que se sol·licita, l’adreça de contacte per possibles comunicacions i, si s’escau, la modalitat que es prefereix a l’hora d’accedir a la informació sol·licitada.


Correu postal

Portal de Transparencia de Correos Subdirección de Relaciones Institucionales y Transparencia, Secretaría General y del Consejo de Administración
C/ Vía Dublín, 7
28070 Madrid

Correu electrònic

Per correu electrònic dirigit atransparencia.correos@correos.com

Al registre general de la seu de Correos

Al registre general de la seu de Correos, situat a Vía Dublín, 7, 28070 Madrid, de dilluns a dijous de 9:00 a 18:00 hores i divendres de 9:00 a 14:00 hores.

A totes les sol·licituds s’ha d’incloure el nom i els dos cognoms; una fotocòpia del DNI o passaport (o bé una signatura electrònica reconeguda en el cas de les sol·licituds enviades a través del correu electrònic), la informació que se sol·licita i l’adreça de correu electrònic o postal on es vol rebre la resposta.

Si el motiu de la sol·licitud és obtenir informació sobre els nostres productes, sobre un enviament concret o si es vol formular una queixa o reclamació, s’ha d’utilitzar el formulari de la secció “Atenció al client”.

La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E (d’ara endavant “Correos”), amb CIF A-83052407 i domicili social a Vía Dublín nº 7 (Campo de las Naciones) 28070 Madrid (Espanya) tractarà les dades personals que se’ns comuniquin a les sol·licituds d’accés a la informació pública per tal de gestionar-les, tramitar-les i atendre-les. La base jurídica del tractament és la Llei 19/2013 i, a més, la pròpia sol·licitud. Addicionalment, en base al nostre interès legítim, utilitzarem les dades, segregades o anonimitzades, per realitzar informes de xifres o estadístics relatius al Portal de transparència de Correos. Les dades es poden comunicar a tercers per als quals existeixi una obligació legal. Un cop atesa la sol·licitud d’accés, o en el moment en què el tractament de les dades personals deixi de ser necessari per a la finalitat mencionada anteriorment, Correos les bloquejarà i, posteriorment, les esborrarà. Els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat es poden exercir sol·licitant-ho a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic derechos.protecciondatos.correos@correos.com.  S’ha d’acompanyar amb una còpia del DNI. Així mateix, informem que es pot interposar una reclamació davant l’AEPD. També es pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD o DPO) de Correos a través de la següent adreça de correu electrònic: dpdgrupocorreos@correos.com. Tota la informació relativa al tractament de les dades personals es pot consultar aquí.