Anar al contingut de la pàgina

Retribucions, indemnitzacions i compatibilitats

Retribucions i indemnitzacions de màxims responsables

D’acord amb la Llei 5/2006, del 10 d’abril, de Regulació dels Conflictes d’Interessos dels Membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l’Administració General de l’Estat, l’únic alt càrrec que coincideix a ser el màxim responsable de la companyia és el president.

Les seves retribucions es regulen mitjançant el Reial Decret 451/2012, del 5 de març, que recull el règim retributiu dels màxims responsables i directius del sector públic empresarial i altres entitats, i l’Ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del 30 de març de l’any 2012 que el desenvolupa.

Les retribucions brutes anuals percebudes l’any 2018 pel president de Correos van ser de 67.508,14 euros, corresponents al període comprès entre el 20 de juliol, data d’incorporació a la companyia, i el 31 de desembre. Així mateix, des del període comprès entre l’1 de gener al 20 de juliol de l’any 2018, data del cessament de l’anterior president de la companyia, aquest va rebre unes retribucions brutes de 132.618,32 euros.

Durant l’any 2018 es va efectuar la indemnització a favor de l’anterior president per valor de 24.615,86 euros.

Compatibilitats

El règim d’incompatibilitats ve regulat a la Llei 53/1984, del 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques. i al Reial Decret 598/1985, del 30 d’abril, sobre Incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i Empreses dependents.

La informació sobre les resolucions de compatibilitat es pot consultar al portal de transparència de l’administració general de l’Estat: