Anar al contingut de la pàgina

Pressuposts i comptes anuals

Pressuposts

Correos elabora un pressupost que s’integra al pressupost consolidat del Grupo SEPI i forma part dels pressuposts generals de l’Estat.

A la informació econòmico-financera del portal del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques es pot trobar la informació pressupostària que recull la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Comptes anuals 

L’exercici social comprèn des de l’1 de gener al 31 de desembre de cada any.
Durant els tres mesos posteriors al tancament de l’exercici social, el consell d’administració formula els comptes anuals, l’informe de gestió i la proposta de resultat social i se sotmeten a l’aprovació de la junta d’accionistes durant els sis mesos posteriors al tancament de l’exercici.