Vai ao contido da páxina

Aviso legal

CONDICIÓNS XERAIS DE ACCESO E USO DO SITIO WEB

O presente aviso legal establece as condicións de uso do sitio web “www.correos.com” que a Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A. (en diante, Correos), con domicilio social en Conde de Peñalver, 19 28006 Madrid (España), CIF número A83052407, e rexistrada no Rexistro Mercantil de Madrid, Tomo 16.665, Libro 0, Folio 20, Sección 8, Folla M-284323, Inscrición 1ª (datos rexistrais do nome de dominio «correos.es»: Inscrición 1/M na Folla, Sección, Folio, Libro e Tomo anteriormente indicados), pon a dispor dos usuarios de Internet.

Correos está habilitada para prestar servizos postais de conformidade co previsto na Lei 43/2010, do 30 de decembro dos dereitos dos usuarios e do mercado postal e para prestar servizos de telecomunicacións de conformidade coa Lei 32/2003, do 3 de novembro, xeral de telecomunicacións.

Para establecer unha comunicación directa e efectiva, consulta as páxinas de Atención ao Cliente.

Aceptación

O acceso ao sitio web www.correos.com atribúe a condición de usuario e implica a aceptación plena e sen reservas por parte do usuario, de todas e cada unha das condicións incluídas neste Aviso legal.

O contido do presente Aviso legal pode sufrir modificacións, polo que a súa aceptación por parte do usuario, será respecto da versión do Aviso legal publicado por Correos no momento no que o usuario acceda ao sitio web.

A utilización de certos servizos ofrecidos a través do sitio web www.correos.com pode atoparse sometida a condicións particulares que, segundo os casos, substitúan, completen e/ou modifican o presente Aviso legal. O acceso aos devanditos servizos implicará a aceptación das condicións particulares establecidas para os mesmos. En consecuencia, o usuario deberá ler atentamente as condicións particulares de servizo cada vez que acceda ao mesmo.

O acceso ao sitio web www.correos.com atópase igualmente sometido a todos os avisos, condicións de uso e instrucións, postos en coñecemento do usuario por Correos que substitúan, completen e/ou modifiquen o presente Aviso legal.

Subscrición de servizos

Con carácter xeral o acceso ás utilidades do sitio web non esixe previa subscrición ou rexistro de usuario. Non obstante o anterior, o acceso a algún dos servizos que se ofrezan a través do sitio web, pode estar condicionado á previa cumprimentación do formulario de subscrición. Para estes efectos o usuario garante a autenticidade e veracidade de todos aqueles datos que comunique ao cumprimentar o/os formulario/s de subscrición. O usuario comprométese e responsabilízase de manter toda a información facilitada de forma que responda, en cada momento, á súa situación real.

As tarifas recollidas na web no concepto «Dende» corresponden a tarifas sen impostos incluídos.

Condicións de uso

O usuario comprométese a facer uso das utilidades e/ou servizos ofrecidos por Correos a través do sitio web www.correos.com de conformidade coa lei, este Aviso legal, as condicións particulares publicadas para certos servizos e demais avisos e instrucións postos no seu coñecemento, así como coa moral e as boas costumes xeralmente aceptadas e a orde pública.

Todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera clase que aparecen no sitio web e identifiquen a Correos son propiedade desta sociedade. Así mesmo, os dereitos de explotación de propiedade intelectual sobre os contidos do sitio web corresponden a Correos tal e como consta no “copyright”, polo que non poderán ser utilizados polo usuario máis aló do que sexa imprescindible para o acceso ás utilidades e servizos fornecidos a través do sitio web, agás autorización expresa de Correos.

O usuario comprométese a non reproducir, copiar, distribuír, realizar actos de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos do sitio web, incluídos marcas, nomes comerciais ou signos distintivos, a menos que conte coa autorización do titular dos dereitos, nin a suprimir, manipular ou de calquera forma alterar o “copyright” e demais datos identificativos da reserva de dereitos.

O usuario debe absterse de obter ou tentar obter os contidos empregando para iso mecanismos distintos dos que, no seu caso, puxéronse á súa dispor ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente en Internet sempre que, estes últimos, non entrañen un risco de dano ou inutilización do sitio web e/ou os seus contidos.

Para acceder á información contida no sitio web e facer uso dos servizos ofrecidos, os menores de idade deben obter previamente permiso dos seus pais, titores ou representantes legais.

A responsabilidade na determinación dos contidos e servizos aos que acceden os menores de idade corresponde ás persoas a cuxo cargo se atopan. Como a través de Internet é posible acceder a contidos que poden ser inapropiados para menores, infórmase as usuarios da existencia de programas informáticos que permiten limitar ou controlar os contidos aos que poden acceder os menores.

Utilización de cookies

CORREOS infórmalle de que durante a navegación polo portal utilízanse “cookies”, que son pequenos ficheiros de datos que se xeran no computador do usuario e que permiten aos nosos sistemas lembrar as características ou preferencias de navegación do usuario. Estas “cookies” asócianse unicamente co navegador dun computador determinado (un usuario anónimo) sen proporcionar ningún dato persoal do usuario. En ningún caso poden ler informacións almacenadas no computador, servindo exclusivamente para fins internos, como a personalización da navegación e a xeración de estatísticas de acceso a este sitio web que nos permitan mellorar os servizos ofrecidos no mesmo. O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e decidir sobre a súa aceptación e impedir a instalación de cookies no seu disco duro, no seu caso. Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información.

Exclusión de responsabilidade e límite de garantías

Os datos, textos, informacións, pregos de condicións, gráficos ou vínculos publicado no sitio web www.correos.com, son recompilados con efectos meramente informativos para todas aquelas persoas interesadas nos mesmos sen que, o seu acceso, xere relación comercial, contractual ou profesional entre os usuarios e Correos. En caso de discrepancia entre a información contida no sitio web e a contida en papel, estarase a esta última. Advírtese ao usuario que antes de realizar calquera acción derivada do contido do sitio web, verifique a información obtida poñéndose en contacto co departamento de Atención ao Cliente.

O anterior con excepción daqueles servizos cuxa contratación se ofreza a través do sitio web e o seu acceso estea suxeito a condicións particulares publicadas por Correos e aceptadas polo usuario.

Correos exclúe, con toda a extensión permitida polo ordenamento xurídico, calquera responsabilidade por danos e prexuízos producidos ou que poidan producirse no futuro, por defectos técnicos, calquera que sexa a súa natureza, que se deriven do uso da información e das materias contidas na web. As ligazóns e hipertexto que, no seu caso, posibiliten o acceso a través do sitio web a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se atopan baixo o control de Correos, polo que esta sociedade non se fai responsable nin da información contida nos mesmos nin de calquera efecto que puidese derivar da devandita información.

Correos non se fai responsable do incumprimento de calquera norma aplicable en que poida incorrer o usuario no seu acceso ao sitio web e/ou utilización das informacións contidas na mesma. Tampouco se fai responsable do uso ilexítimo que terceiras persoas poidan facer dos nomes de marca, nomes de produto, marcas comerciais rexistradas ou non que, non sendo propiedade de Correos, aparezan no sitio web.

Correos non garante a continuidade do funcionamento e a dispoñibilidade do sitio web non obstante o cal, e na medida do posible, advertirá das interrupcións que coñeza con carácter previo a que concorran.

Correos non controla nin garante a ausencia de virus nin doutro elemento nos servizos prestados por terceiros aos que o usuario acceda a través do sitio web, que poidan producir fallo, ou alteracións no seu software ou hardware, documentos e ficheiros almacenados no seu sistema informático.

Protección de datos de carácter persoal

A navegación a través da nosa páxina web non require o seu rexistro previo. Con todo, cando vostede visita a nosa páxina web, os nosos servidores web almacenan, de forma estándar, información como a dirección IP e o dominio dende o que se obtén o acceso, a data e a hora da visita, etc. Doutra banda, certas funcionalidades da nosa páxina web esixen que facilite información adicional a través do correspondente formulario (p.ex. o seu nome e apelidos, enderezo postal ou electrónico de contacto, teléfono…). Correos tratará os seus datos de carácter persoal conforme as condicións publicadas na Política de privacidade web e, no seu caso, á Política de protección de datos que resulte aplicable aos distintos servizos solicitados.

Lexislación e xurisdición

A lexislación aplicable ao contido do sitio web, será a española e a xurisdición, os Xulgados e Tribunais competentes en España.

REGULAMENTO (UE) 2022/2065 (Regulamento de Servizos Dixitais)

En cumprimento do REGULAMENTO (UE) 2022/2065 (Regulamento de Servizos Dixitais), facilítase a seguinte ligazón como punto de contacto único para Autoridades e Organismos.