Vai ao contido da páxina

Orzamentos e contas anuais

Orzamentos

Correos elabora un orzamento que se integra no orzamento consolidado do Grupo SEPI formando parte dos Orzamentos Xerais do Estado.

Na información económico-financeira do portal do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas está dispoñible a información orzamentaria que recolle a Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Contas anuais 

O exercicio social comprende dende o 1 de xaneiro ao 31 de decembro de cada ano.

Dentro dos tres meses seguintes ao peche do exercicio social, o Consello de Administración formula as contas anuais, o informe de xestión e a proposta de resultado social, sendo sometidas á aprobación da xunta de accionistas dentro dos seis meses posteriores ao peche do exercicio.