Vai ao contido da páxina

Privacidade en redes sociais

1- Quen é responsable do tratamento dos teus datos

O responsable do tratamento é “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. S.M.E” (en diante, “Correos”), con CIF A-83052407 e domicilio social en Vía Dublín núm. 7 (Campo de las Naciones) 28070 Madrid (España).

Para garantir a adecuada xestión do devandito tratamento, Correos ten designado un Delegado de Protección de Datos (DPD ou DPO), ao que te podes dirixir a través da seguinte dirección de correo electrónico: dpdgrupocorreos@correos.com

2- Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

– Contacto e xestión de usuarios: Os datos persoais dos usuarios que contactan con Correos a través dos nosos perfís de redes sociais, serán tratados coa finalidade de xestionar o devandito contacto, atender as solicitudes e prestar os servizos requiridos, como pode ser, no seu caso, prestar servizos de atención ao consumidor e/ou atención de queixas ou incidencias.

– Análise da reputación corporativa de Correos: Correos pode analizar as publicacións e referencias que realicen os distintos usuarios e que se dirixan de maneira directa a Correos (p.ex., publicando un comentario no perfil corporativo de Correos ou dirixindo unha mensaxe pública ou a través das opcións de mensaxería directa ou privada da Rede Social) coa finalidade de coñecer a reputación da marca e mellorar os nosos produtos e servizos.

– Xestión e tramitación de promocións e concursos: Os datos persoais dos usuarios obtidos mediante a inscrición do usuario como participante en calquera das Promocións (p.ex., concursos, sorteos, etc.) postas a disposición por Correos nas súas páxinas web, serán tratados coa finalidade de xestionar o desenvolvemento da promoción de que se trate, comunicar o/os gañador/es da promoción, facer entrega do premio correspondente ao/aos gañador/es, así como para xestionar o cumprimento por parte de Correos de cantas obrigas legais e fiscais resulten de aplicación na súa condición de entidade organizadora da promoción de que se trate.

En todo caso, o tratamento de datos levarase a cabo de acordo cos termos e condicións que se establezan nas Bases Legais Promocionais, que poderán establecer outras finalidades específicas de tratamento en función da mecánica promocional. Correos poñerá a disposición en todo caso as Bases Legais promocionais que os usuarios poderán consultar con carácter previo a participar na promoción e que deberán ser aceptadas polos usuarios con carácter previo a participar na promoción.

Cando o usuario opte por rexistrarse na Promoción a través dos conectores sociais de redes sociais nas que o usuario dispoña de conta persoal, (p.ex., Facebook, Twitter, Instagram, etc.), os datos persoais e información que o usuario autorice ás redes sociais a facilitar a Correos, mediante a marcación (clic) do correspondente botón de aceptación, serán tratados por Correos para a elaboración e análise de perfís e aplicación de técnicas de segmentación con finalidades comerciais, promocionais ou publicitarias, o cruzamento coa base de datos de clientes e usuarios e o enriquecemento desta, todo iso, coa finalidade de optimizar e introducir melloras nos envíos de información publicitaria, promocional ou comercial que Correos realiza, así como para ofrecer ao usuario información adecuada de acordo cos teus gustos, afeccións ou preferencias.

3- Que datos son tratados por Correos e de que fontes proceden?

Os datos persoais que Correos trata para o desenvolvemento das anteriores finalidades poden provir das seguintes fontes e incluír as seguintes categorías de datos persoais:

  • Datos achegados polo usuario mediante distintas accións como:

– A cumprimentación dos formularios postos a disposición por Correos.

– A cumprimentación dos espazos postos a disposición para a participación en promocións xestionadas por Correos.

– O envío de mensaxes privadas, publicacións no perfil social de Correos ou dirixidas de forma directa a Correos.

  • Datos facilitados pola Rede Social:

– Como consecuencia da navegación e uso por parte do usuario dos perfís en redes sociais de Correos.

– Información pública segundo a definición de cada Rede Social e que, atendendo á configuración de privacidade do usuario resulte accesible a Correos.

– Aqueloutra información que o usuario autorice ás redes sociais a facilitar a Correos cando utilice os conectores sociais de redes para rexistrarse ou que, segundo a túa configuración de privacidade, resulte visible polo conxunto de usuarios da Rede Social ou por Correos en particular.

  • Datos de terceiros achegados polo usuario:

Na finalidade de “Análise da reputación corporativa de Correos” procederase a eliminar dos comentarios ou mensaxes toda aquela información que permita identificar ao usuario ou a terceiras persoas.

4- Cal é la lexitimación legal para o tratamento dos teus datos por parte de Correos?

Correos trata os datos de carácter persoal anteriormente identificados ao amparo das seguintes bases lexitimadoras:

O tratamento dos teus datos para a finalidade de “Contacto e xestión de usuarios” baséase na xestión e tramitación da relación xurídica establecida entre o usuario e Correos, é dicir, na xestión da túa propia solicitude, no mantemento do contacto entre as partes e, no seu caso, na prestación do servizo que o usuario solicitase.

 O tratamento de datos persoais para a finalidade de “Análise da reputación corporativa de Correos” baséase no interese lexitimo de Correos para coñecer a reputación da marca e mellorar os nosos produtos e servizos.

 O tratamento dos teus datos para a finalidade de “Xestión e tramitación de promocións e concursos”, baséase no consentimento do usuario.

Correos informa que unicamente realizará os tratamentos de datos persoais para as finalidades de tratamento baseadas no consentimento do usuario no caso de que o usuario consentise os devanditos tratamentos, a través dos modos de obtención de consentimento postos a disposición por Correos.

5- A quen se comunican os teus datos?

Os datos obtidos por Correos para a finalidade “Xestión e tramitación de promocións e concursos”: poderán ser comunicados por Correos a:

– Notarios: para a realización de sorteos ante notario público.
– Administracións Públicas: para a cumprimentación de obrigas fiscais.

En relación coas restantes finalidades de tratamento de datos detalladas na presente Política de privacidade, Correos informa aos usuarios que tales finalidades de tratamento non implican comunicacións dos seus datos por parte de Correos a terceiras entidades.

6- Por canto tempo conservamos os teus datos?

Correos conservará os teus datos persoais durante o tempo necesario para a prestación do servizo solicitado e/ou para alcanzar a finalidade de tratamento perseguida.

Posteriormente, sempre que o usuario non exercese o seu dereito de supresión, os seus datos serán conservados durante os prazos legais que en cada caso resulten de aplicación, tendo en conta a tipoloxía de datos, así como a finalidade do tratamento.

Podes solicitar máis información sobre os prazos de conservación de datos persoais de Correos en dpdgrupocorreos@correos.com.


  1. Cales son os teus dereitos sobre os teus datos persoais?

Correos infórmache que podes exercitar os teus dereitos ao acceso, rectificación, limitación do tratamento, oposición, supresión e portabilidade a través de calquera das seguintes vías:

1- Enderezo Postal: Vía Dublín núm. 7 (Campo de las Naciones) 28070 Madrid (España)

2- Correo Electrónicoderechos.protecciondatos.correos@correos.com

Correos infórmache que poderás presentar reclamación ante a Autoridade de Control competente en materia de protección de datos. Con todo, en primeira instancia, poderás presentar reclamación ante o Delegado de Protección de Datos.