Vai ao contido da páxina

Grupo Correos

Nacemos en 1716 como un servizo público de todos e para todos. Conseguimos ser o mellor provedor de comunicacións físicas, dixitais e de paquetería de España traballando con eficiencia, calidade e sustentabilidade; cos mellores profesionais, a maior presenza territorial e os equipamentos máis innovadores. Formamos parte do día a día dos cidadáns, as empresas e institucións, facendo a súa vida máis sinxela.

Presentación do Grupo Correos

O Grupo Correos está integrado por Correos e as filiais Correos Express, Nexea e Correos Telecom. Estamos presentes no sector das comunicacións físicas e dixitais e no mercado da paquetería, liderando o segmento de transporte non urxente e sendo un referente para o sector do comercio electrónico.

Correos pertence ao GRUPO SEPI, holding empresarial que abarca 15 empresas participadas de forma directa e maioritaria, cun persoal superior a 74.000 persoas. Tamén é accionista da Corporación RTVE, ten unha fundación pública tutelada e participacións directas minoritarias en nove empresas e indirectas en máis de cen sociedades.

Correos é unha das principais compañías nacionais por dimensións, presenza territorial, capital humano e infraestruturas físicas e dixitais.

É tamén o operador designado por lei para prestar o servizo postal universal en todo o territorio, con criterios de eficiencia, calidade e accesibilidade, contribuíndo á sustentabilidade das comunicacións postais para todos os cidadáns.

Correos é a empresa de referencia no mercado postal español e un dos principais operadores de paquetería, especialmente para o sector do comercio electrónico, pola excelencia, confianza e fiabilidade do seu servizo e pola súa oferta global, física e dixital, para atender as demandas de cada segmento de cliente.

Correos Express é a empresa especializada na entrega de paquetería urxente do Grupo Correos.

O seu modelo de negocio, baseado en delegacións propias, proporciónalle un alto nivel de axilidade no servizo, así como unha maior seguridade e calidade na xestión. A través da súa rede de centros e das últimas tecnoloxías aplicadas á clasificación e distribución, garante a total trazabilidade dos envíos e a súa entrega efectiva coa maior conveniencia para o destinatario.

Ademais, conta cunha ampla oferta de servizos, deseñados para satisfacer todas as necesidades de entrega en prazo dos seus clientes, así como solucións específicas para sectores que requiren flexibilidade e plena adaptación ás súas cadeas de valor.

Correos Express Portugal é a filial da compañía de paquetería urxente coa que o Grupo iniciou o seu proceso de internacionalización na súa historia. O Grupo Correos responde así aos cidadáns e empresas que demandan poder enviar e recibir en 24 horas en calquera punto da Península Ibérica, ofrecendo un servizo integrado de paquetería urxente para todo o mercado ibérico.

Nexea é a compañía do Grupo Correos dedicada a ofrecer servizos personalizados en xestión documental, para as comunicacións masivas das empresas cos seus clientes.

Con esa finalidade desenvolve solucións tecnolóxicas a medida para os procesos documentais, mediante un modelo multicanle de comunicacións, en todo tipo de soportes e formatos. A compañía achega aos seus clientes as máximas garantías de seguridade da información, trazabilidade documental, integración total cos seus sistemas tecnolóxicos e fiabilidade na entrega de todas as súas comunicacións.

Correos Telecom xestiona a rede de telecomunicacións do Grupo Correos e comercializa a capacidade excedentaria das devanditas infraestruturas.

A compañía está especializada na provisión de servizos de conectividade de alta capacidade, de comunicacións e infraestruturas de telecomunicación, achegando valor á actividade dos seus clientes, a través da flexibilidade e a innovación. Así mesmo, proporciona soporte tecnolóxico ao resto de empresas do Grupo Correos para a mellora dos seus procesos operativos e o desenvolvemento de novos servizos dixitais.


Ir a Estructura Organizativa

Cifras clave

Correos é unha das principais empresas españolas por dimensións, capilaridade e capital humano.

Nuestro equipo

50.250 Empregados en todo o Grupo Correos

1.451 Persoas en Correos Express

48.446 Persoas en Correos

175 Persoas en Nexea

25.459 Mulleres

42 Persoas en Correos Telecom

23.007 Homes

135 Persoas en Correos Express Portugal

32.032 Persoas de distribución urbana

9.371 Persoas en oficinas

Capacidade operativa

6,2 millóns Envíos anuais

1.637 millóns Envíos de correspondencia

92 millóns Envío de paquetes

18 Centros para o tratamento automatizado

13.200 Vehículos

1.157 Maior frota eléctrica do sector

Presencia territorial

8.298 Puntos de atención

2.852 Dispositivos de entrega CityPaq

2.389 Oficinas multiservizo

89 millóns Visitas anuais

5.909 Servizos rurais

1.747 Unidades de entrega

91 Unidades de
servizos especiais

Informes

Certificaciones

A confianza dos nosos clientes na nosa actividade é clave para nós, por iso esforzámonos en difundir e someter a nosa xestión á revisión de terceiros que nos permite acreditar a solvencia da nosa xestión.

Política de excelencia

O Grupo Correos constitúese como un grupo de empresas que desenvolven a súa actividade no mercado postal, de paquetería e comunicacións onde os clientes demandan servizos de maior valor engadido que só poden ofrecerse a través da excelencia e a sustentabilidade.

Para lograr este obxectivo de acordo aos principios de cumprimento da legalidade, honestidade, integridade e transparencia que marcan o bo goberno e que se atopan recollidos no Código de Conduta da Organización, marcámonos os seguintes compromisos:

– Cos clientes, a través da eficiencia e a innovación nos procesos e produtos. Buscando permanente a excelencia no servizo e desenvolvendo novas solucións adaptadas a unha Sociedade cada día máis dixital.

– Coas persoas que traballan no Grupo, velando pola súa saúde e seguridade no traballo, pola formación continua e o desenvolvemento persoal e profesional dos empregados.

– E con aquilo que nos rodea para contribuír de maneira activa aos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

Levámolo a cabo na sociedade promovendo o desenvolvemento social e cultural das comunidades nas que desenvolvemos a nosa actividade, como coidando da contorna na que traballamos evitando contaminala a través do máximo aproveitamento dos recursos dispoñibles, mellorando a calidade do aire das cidades e reducindo as emisións de CO2 que producimos.

No 2020 as empresas do Grupo Correos revalidaron os seguintes certificados:

ISO 9001

 • Atención ao cliente
 • 19 centros de tratamento
 • 1 centro de admisión masiva
 • 3 centros de tratamento internacional
 • 2.102 oficinas
 • 56 delegacións de Correos Express
 • 2 centros de Correos Nexea
 • Xestión integral da rede de telecomunicacións de Correos Telecom

ISO 14001

 • 19 centros de tratamento
 • 16 oficinas principais
 • 1 centro de admisión masiva
 • 2 centros de tratamento internacional
 • 4 delegacións de Correos Express
 • 2 centros de Correos Nexea
 • Comercialización e mantemento da rede de infraestruturas de fibra de Correos Telecom

Certificados FSC® e PEFC de Correos Nexea

ISO 27001

 • Sistemas de información da web e a Oficina Virtual de Correos
 • Sistemas de información que admiten as solucións de xestión de documentos personalizadas de Nexea

 

Política de Seguridade da Información

A nosa Política de Seguridade da Información inclúe os seguintes obxectivos estratéxicos:

– Manter uns niveis de seguridade, en termos de confidencialidade, integridade e dispoñibilidade, axustados e coherentes coas necesidades do negocio e a confianza dos nosos clientes.

Asegurar o funcionamento do Comité de Seguridade Corporativo, órgano que ten encomendada a xestión de todo aquilo que teña como obxectivo previr, salvagardar e fortalecer a seguridade dos activos de información, contando cos recursos necesarios para iso.

Implantar as medidas técnicas e organizativas que proporcionan o nivel de seguridade adecuado para tratar a información tanto en situacións habituais coma de continxencia tecnolóxica, atinxindo aos sistemas e os procesos que tratan esta información, ademais de garantir en todo momento o cumprimento do marco legal vixente.

Difundir este documento e o marco normativo de Seguridade da Información que o desenvolve e promover a formación e concienciación nesta materia a todo o persoal da Organización.

– Manter un Sistema de Xestión da Seguridade da Información baseado en estándares internacionais para identificar, cuantificar, primar e tratar os riscos, así como para avaliar e revisar o desenvolvemento da Política de Seguridade da Información como marco de definición das directrices básicas de seguridade.


Política de Seguridad de la Información 2020

Premios 2021

A Nosa Historia

O servizo de Correos naceu hai máis de 300 anos para satisfacer as necesidades de comunicación da sociedade da época.

A organización do correo en España débese aos romanos. O cursus publicus, como se denominaba, percorría toda a xeografía de Hispania a través dunha coidada rede de camiños portando as mensaxes para o exército ou os administradores romanos.

Posteriormente, durante a Idade Media, os numerosos reinos nos que se dividiu España crearon os seus propios sistemas de correo. Os mandadeiros ían dunha corte a outra cos encargos dos seus reis. Tamén os comerciantes ou as institucións relixiosas ou universitarias tiñan os seus propios mensaxeiros. A organización postal en España foi transformándose progresivamente coa unificación dos reinos baixo a monarquía dos Reis Católicos, co descubrimento de América e logo coa ampliación de territorios en Europa durante o reinado de Carlos I.

Ao mesmo tempo, a concesión do privilexio real do correo á familia Tassis, centralizou nas súas mans toda a orde postal tanto en España como en Europa.

Co cambio de dinastía a principios do século XVIII, o correo deixou de ser unha concesión do monarca para converterse nunha Renda Real.
O 8 de xullo de 1716, co nomeamento de Juan Tomás de Goyeneche como Xuíz Superintendente e administrador Xeral das Estafetas por parte de Felipe V, o servizo de Correos convértese en responsabilidade do Estado.

Correos foi o Internet do século XVIII, o abandeirado da modernización decimonónica, a vangarda tecnolóxica do século XX e co arranque do século XXI, o mellor provedor de servizos de comunicacións físicas, dixitais e de paquetería do país.

Cronología

Máis de tres séculos de historia

2019
Creación do primeiro operador peninsular e expansión internacional no sueste asiático.

2018
Consolidación nacional do novo concepto de oficinas, coa incorporación de novos servizos para cidadáns, institucións e empresas.

2017
Inauguración do centro de innovación CorreosLabs.

2016
Correos cumpre 300 anos mantendo a súa capacidade de visión e proxección de futuro.

2015
Creación das solucións de ecommerce para pemes, Comandia.

2014
Inauguración dos dispositivos automáticos de paquetería CityPaq e do novo modelo de oficinas.

2003
Apertura da Oficina Postal Virtual.

2002
Culminación da automatización da rede de grandes centros loxísticos.

1998
Estrea da primeira páxina web.

1996
Primeiro prototipo de coche eléctrico español para a repartición (Zeus).

1990
Informatización de toda a rede de oficinas.

1981
Invención do código postal.

1962
Instalación das caixas de correos domiciliarias.

1911
Establecemento de servizos innovadores como a carta urxente, os xiros e os reembolsos.

1889
Nacemento do Corpo de Empregados de Correos.

1884
Primeiro servizo telefónico público do noso país.

1882
Incorporación das mulleres ao persoal.

1870
Repartición postal diaria.

1855
Establecemento da primeira condución de correo ambulante. Creación do Corpo de Telégrafos.

1850
Dotación de frota propia de transporte para a correspondencia e nacemento do selo como medio de pagamento.

1762
Instalación das primeiras bocas de caixas de correos.

1756
Creación do oficio de carteiro.

1755
Racionalización de tarifas e creación de servizos de Lista, Apartados, Impresos e Xornais.