Vai ao contido da páxina

Grupo Correos

Nacemos en 1716 como un servizo público de todos e para todos. Conseguimos ser o mellor provedor de comunicacións físicas, dixitais e de paquetería de España traballando con eficiencia, calidade e sustentabilidade; cos mellores profesionais, a maior presenza territorial e os equipamentos máis innovadores. Formamos parte do día a día dos cidadáns, as empresas e institucións, facendo a súa vida máis sinxela.

Presentación do Grupo Correos

O Grupo Correos está integrado por Correos e as filiais Correos Express, Nexea e Correos Telecom. Estamos presentes no sector das comunicacións físicas e dixitais e no mercado da paquetería, liderando o segmento de transporte non urxente e sendo un referente para o sector do comercio electrónico.

Correos pertence ao GRUPO SEPI, holding empresarial que abarca 15 empresas participadas de forma directa e maioritaria, cun persoal superior a 74.000 persoas. Tamén é accionista da Corporación RTVE, ten unha fundación pública tutelada e participacións directas minoritarias en nove empresas e indirectas en máis de cen sociedades.

Correos é unha das principais compañías nacionais por dimensións, presenza territorial, capital humano e infraestruturas físicas e dixitais.

É tamén o operador designado por lei para prestar o servizo postal universal en todo o territorio, con criterios de eficiencia, calidade e accesibilidade, contribuíndo á sustentabilidade das comunicacións postais para todos os cidadáns.

Correos é a empresa de referencia no mercado postal español e un dos principais operadores de paquetería, especialmente para o sector do comercio electrónico, pola excelencia, confianza e fiabilidade do seu servizo e pola súa oferta global, física e dixital, para atender as demandas de cada segmento de cliente.

Correos Express é a empresa especializada na entrega de paquetería urxente do Grupo Correos.

O seu modelo de negocio, baseado en delegacións propias, proporciónalle un alto nivel de axilidade no servizo, así como unha maior seguridade e calidade na xestión. A través da súa rede de centros e das últimas tecnoloxías aplicadas á clasificación e distribución, garante a total trazabilidade dos envíos e a súa entrega efectiva coa maior conveniencia para o destinatario.

Ademais, conta cunha ampla oferta de servizos, deseñados para satisfacer todas as necesidades de entrega en prazo dos seus clientes, así como solucións específicas para sectores que requiren flexibilidade e plena adaptación ás súas cadeas de valor.

Correos Express Portugal é a filial da compañía de paquetería urxente coa que o Grupo iniciou o seu proceso de internacionalización na súa historia. O Grupo Correos responde así aos cidadáns e empresas que demandan poder enviar e recibir en 24 horas en calquera punto da Península Ibérica, ofrecendo un servizo integrado de paquetería urxente para todo o mercado ibérico.

Documentación fusión Nexea – Correos

En 2023, Correos absorbeu a actividade da súa filial Nexea, dedicada a ofrecer servizos personalizados en xestión documental, para as comunicacións masivas entre as empresas e os seus clientes.

Estas solucións tecnolóxicas personalizadas para procesos documentais ofrécense a través dun modelo de comunicacións multicanle, en todo tipo de soportes e formatos, coas máximas garantías de seguridade da información, trazabilidade documental, total integración cos sistemas tecnolóxicos e fiabilidade na entrega das comunicacións.

Correos Telecom xestiona a rede de telecomunicacións do Grupo Correos e comercializa a capacidade excedentaria das devanditas infraestruturas.

A compañía está especializada na provisión de servizos de conectividade de alta capacidade, de comunicacións e infraestruturas de telecomunicación, achegando valor á actividade dos seus clientes, a través da flexibilidade e a innovación. Así mesmo, proporciona soporte tecnolóxico ao resto de empresas do Grupo Correos para a mellora dos seus procesos operativos e o desenvolvemento de novos servizos dixitais.


Ir a Estructura Organizativa

Cifras clave

Correos é unha das principais empresas españolas por dimensións, capilaridade e capital humano.

Nuestro equipo

50.221 Empregados en todo o Grupo Correos

1.900 Persoas en Correos Express

48.094 Persoas en Correos

50 Persoas en Correos Telecom

25.726 Mulleres

177 Persoas en Correos Express Portugal

22.368 Homes

30.869 Persoas de distribución urbana

9.447 Persoas en oficinas

Capacidade operativa

5,0 millóns Envíos anuais

1.245 millóns Envíos de correspondencia

19 Centros para o tratamento automatizado

14.204 Vehículos

2.685 Maior frota eléctrica do sector

Presencia territorial

8.267 Puntos de atención

2.241 Dispositivos de entrega CityPaq

2.388 Oficinas multiservizo

96 millóns Visitas anuais

5.879 Servizos rurais

1.885 Unidades de entrega

79 Unidades de
servizos especiais

Informes

Certificaciones

A confianza dos nosos clientes na nosa actividade é clave para nós, por iso esforzámonos en difundir e someter a nosa xestión á revisión de terceiros que nos permite acreditar a solvencia da nosa xestión.

Política de excelencia e sustentabilidade

O Grupo Correos constitúese como un conxunto de empresas que desenvolven a súa actividade no sector das comunicacións, físicas e dixitais, e no mercado da paquetería, no que cada vez máis clientes demandan servizos de maior valor engadido que só se poden ofrecer a través da excelencia e a sostibilidade.

De acordo aos principios de cumprimento da legalidade, honestidade, integridade e transparencia que se atopan recollidos no Código Xeral de Conduta e nas diferentes Políticas corporativas, e dentro do marco do Modelo de Aliñación cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) das Nacións Unidas, así como do Plan Director de Sostibilidade da compañía, marcámonos os seguintes compromisos:

 • Cos clientes, a través da eficiencia e a innovación nos procesos e produtos. Buscando permanentemente a excelencia no servizo e desenvolvendo novas solucións adaptadas a unha sociedade cada día máis dixital.
 • Coas persoas que traballan no Grupo, velando pola súa saúde seguridade no traballo, pola formación continua e o seu desenvolvemento profesional e persoal.
 • Coa sostibilidade ambiental promovendo a protección do medio co establecemento de obxectivos concretos en materia de calidadedo aire, cambio climático economía circular e que eses obxectivos estean aliñados cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas.
 • Coa sociedade promovendo o desenvolvemento social e cultural das comunidades nas que realizamos a nosa actividade, contribuíndo ao seu benestar e progreso.

 


Política de excelencia e sustentabilidade

Política de Control e Xestión de Riscos

A Política de Control e Xestión de Riscos corporativos do Grupo Correos, aprobada polo Consello de Administración en 2022, establece os principios e directrices para asegurar a identificación, análises, xestión e control dos riscos, de forma sistemática y uniforme, contribuíndo así a:

 • alcanzar os obxectivos estratéxicos corporativos, maximizando o valor económico xerado;
 • aportar un nivel adecuado de garantías a todos os grupos de interese;
 • cumprir coa normativa aplicable;
 • facilitar o desenvolvemento das operacións coa seguridade e calidade previstos, asegurando a continuidade do servizo público.

Esta Política define as pautas a seguir para identificar e manter os riscos dentro dos limiares de tolerancia e facilitar os elementos para decidir sobre o nivel de risco aceptable en cada momento, tendo en conta a transversalidade dos mesmos. Para iso, a súa aplicación baséase en catro principios de actuación: orientación á xestión do risco mediante unha contorna de control interno efectivo, fortalecemento do goberno corporativo, estratexia e cultura de xestión integral do risco e transparencia interna.


Política de Control e Riscos de Xestión

Política de Seguridade da Información

A nosa política de Seguridade da Información, inclúe os seguintes obxectivos estratéxicos:

 • Manter uns niveis de seguridade, en termos de Confidencialidade, Integrade, Dispoñibilidade, Trazabilidade e Autenticidade axustados e coherentes coas necesidades do Negocio e a confianza dos nosos clientes.
 • Establecer as medidas técnicas e organizativas que proporcionan o nivel de seguridade axeitado, con alcance aos sistemas e os procesos que tratan esta información.
 • Garantir en todo momento o cumprimento do marco legal vixente así como os requisitos contractuais acordados cos clientes.
 • Promover a cultura de ciberseguridade entre todo o personal da Organización.
 • Manter un Sistema de Xestión da Seguridade da Información baseado en estándares internacionais para identificar, cuantificar, priorizar e tratar os riscos asociados aos activos, procesos e servizos.
 • Implementar os mecanismos de continxencia tecnolóxica precisos que permitan manter a continuidade dos servizos e sistemas de información, permitindo a recuperación destes nun período de tempo aceptable

Política de la seguridade da información

Premios 2023

A Nosa Historia

O servizo de Correos naceu hai máis de 300 anos para satisfacer as necesidades de comunicación da sociedade da época.

A organización do correo en España débese aos romanos. O cursus publicus, como se denominaba, percorría toda a xeografía de Hispania a través dunha coidada rede de camiños portando as mensaxes para o exército ou os administradores romanos.

Posteriormente, durante a Idade Media, os numerosos reinos nos que se dividiu España crearon os seus propios sistemas de correo. Os mandadeiros ían dunha corte a outra cos encargos dos seus reis. Tamén os comerciantes ou as institucións relixiosas ou universitarias tiñan os seus propios mensaxeiros. A organización postal en España foi transformándose progresivamente coa unificación dos reinos baixo a monarquía dos Reis Católicos, co descubrimento de América e logo coa ampliación de territorios en Europa durante o reinado de Carlos I.

Ao mesmo tempo, a concesión do privilexio real do correo á familia Tassis, centralizou nas súas mans toda a orde postal tanto en España como en Europa.

Co cambio de dinastía a principios do século XVIII, o correo deixou de ser unha concesión do monarca para converterse nunha Renda Real.
O 8 de xullo de 1716, co nomeamento de Juan Tomás de Goyeneche como Xuíz Superintendente e administrador Xeral das Estafetas por parte de Felipe V, o servizo de Correos convértese en responsabilidade do Estado.

Correos foi o Internet do século XVIII, o abandeirado da modernización decimonónica, a vangarda tecnolóxica do século XX e co arranque do século XXI, o mellor provedor de servizos de comunicacións físicas, dixitais e de paquetería do país.

Cronología

Máis de tres séculos de historia

2019
Creación do primeiro operador peninsular e expansión internacional no sueste asiático.

2018
Consolidación nacional do novo concepto de oficinas, coa incorporación de novos servizos para cidadáns, institucións e empresas.

2017
Inauguración do centro de innovación CorreosLabs.

2016
Correos cumpre 300 anos mantendo a súa capacidade de visión e proxección de futuro.

2015
Creación das solucións de ecommerce para pemes, Comandia.

2014
Inauguración dos dispositivos automáticos de paquetería CityPaq e do novo modelo de oficinas.

2003
Apertura da Oficina Postal Virtual.

2002
Culminación da automatización da rede de grandes centros loxísticos.

1998
Estrea da primeira páxina web.

1996
Primeiro prototipo de coche eléctrico español para a repartición (Zeus).

1990
Informatización de toda a rede de oficinas.

1981
Invención do código postal.

1962
Instalación das caixas de correos domiciliarias.

1911
Establecemento de servizos innovadores como a carta urxente, os xiros e os reembolsos.

1889
Nacemento do Corpo de Empregados de Correos.

1884
Primeiro servizo telefónico público do noso país.

1882
Incorporación das mulleres ao persoal.

1870
Repartición postal diaria.

1855
Establecemento da primeira condución de correo ambulante. Creación do Corpo de Telégrafos.

1850
Dotación de frota propia de transporte para a correspondencia e nacemento do selo como medio de pagamento.

1762
Instalación das primeiras bocas de caixas de correos.

1756
Creación do oficio de carteiro.

1755
Racionalización de tarifas e creación de servizos de Lista, Apartados, Impresos e Xornais.