Vai ao contido da páxina

Retribucións, indemnizacións e compatibilidades

Retribucións e indemnizacións de máximos responsables

De conformidade coa Lei 5/2006, do 10 de abril, de regulación dos conflitos de intereses dos membros do Goberno e dos Altos Cargos da Administración Xeral do Estado, o único alto cargo e que coincide con ser o máximo responsable da compañía é o Presidente.

As súas retribucións veñen reguladas polo Real Decreto 451/2012, do 5 de marzo, que recolle o réxime retributivo dos máximos responsables e directivos do sector público empresarial e outras entidades, e na Orde do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas do 30 de marzo de 2012 que o desenvolve.

As retribucións brutas anuais percibidas no ano 2018 polo Presidente de Correos foron de 67.508,14 euros, correspondentes ao período comprendido entre o 20 de xullo, data de incorporación á compañía, e o 31 de decembro. Así mesmo, dende o período comprendido entre o 1 de xaneiro ao 20 de xullo de 2018, data de cesamento do anterior Presidente da compañía, este percibiu unhas retribucións brutas de 132.618,32 euros.

Durante o ano 2018 efectuouse indemnización a favor do anterior Presidente por contía de 24.615,86 euros.

Compatibilidades

O réxime de incompatibilidades vén regulado na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas e no Real Decreto 598/1985, do 30 de abril, sobre incompatibilidades do persoal ao servizo da Administración do Estado, da Seguridade Social e dos Entes, Organismos e Empresas dependentes.

A información sobre as resolucións de compatibilidade poderá ser consultada no Portal de Transparencia da Administración Xeral do Estado: