Vai ao contido da páxina

Solicitud de acceso

O procedemento para o exercicio do dereito de acceso iniciarase coa presentación da correspondente solicitude, que deberá permitir ter constancia da identidade do solicitante, a información que se solicita, o enderezo de contacto a efectos de comunicacións e, no seu caso, a modalidade que prefira para acceder á información solicitada.


Correo postal

Portal de Transparencia de Correos Subdirección de Relaciones Institucionales y Transparencia, Secretaría General y del Consejo de Administración
C/ Vía Dublín, 7
28070 Madrid

Correo electrónico

Por correo electrónico dirixido a transparencia.correos@correos.com

No Rexistro Xeral da sede de Correos

No Rexistro Xeral da sede de Correos, situado en Vía Dublín, 7, 28070 Madrid, de luns a xoves en horario de 9:00 a 18:00 horas e venres de 9:00 a 14:00 horas.

En todas as solicitudes deberá incluír o seu nome e dous apelidos; fotocopia do DNI ou Pasaporte, ou ben firma electrónica recoñecida no caso das solicitudes enviadas por correo electrónico; información solicitada e dirección de correo electrónico ou enderezo postal elixida para recibir a contestación.

Se o motivo da súa solicitude é obter información sobre os nosos produtos, sobre un envío concreto ou se desexa formular unha queixa ou reclamación, debe utilizar o formulario da sección “Atención ao Cliente”.

 

Os datos persoais que nos comunique na solicitude de acceso á información pública serán tratados pola Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A., S.M.E (en diante, “Correos”), con CIF A-83052407 e domicilio social en Vía Dublín nº 7 (Campo de las Naciones) 28070 Madrid (España), coa finalidade de xestionar, tramitar e atender a súa solicitude de acceso á información pública. A base xurídica do tratamento é a Lei 19/2013 e, ademais, a súa propia solicitude. Adicionalmente, con base no noso interese lexítimo, utilizaremos os datos, segregados e/ou anonimizados para realizar informes de cifras ou estatísticos relativos ao Portal de Transparencia de Correos. Os datos poderán ser comunicados a terceiros para os que exista unha obriga legal. Unha vez atendida a súa solicitude de acceso, ou no momento en que o tratamento dos seus datos deixe de ser necesario para a citada finalidade, Correos procederá ao seu bloqueo e, posteriormente, ao seu borrado. Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ou portabilidade solicitándoo ao enderezo postal arriba indicado ou ao correo electrónico derechos.protecciondatos.correos@correos.com.  Debe acompañar copia do seu DNI. Así mesmo, informámoslle que pode interpoñer unha reclamación ante a AEPD. Tamén pode contactar co Delegado de Protección de Datos (DPD ou DPO) de Correos a través da seguinte dirección de correo electrónico: dpdgrupocorreos@correos.com. Pode consultar toda a información relativa ao tratamento dos seus datos aquí.