Vai ao contido da páxina

Resolucións emitidas

O Consello de Transparencia e Bo Goberno é o órgano independente ao que lle corresponde, entre outras competencias, a resolución das reclamacións presentadas polos cidadáns en materia de acceso á información pública, segundo se establece no artigo 24 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Nesta sección pode consultar todas as Resolucións emitidas polo Consello de Transparencia sobre reclamacións interpostas fronte a Correos.