Vai ao contido da páxina

Privacidade

Privacidade web

Para todas as empresas do Grupo Correos respectar a túa privacidade e cumprir coa normativa de protección de datos é un aspecto de vital importancia.

O noso desexo é que en todo momento coñezas para que utilizamos, ou queremos utilizar, os teus datos e cales son os teus dereitos. Con este obxectivo, redactamos os seguintes termos de Protección de datos (“Política de privacidade web”) que regula o tratamento de datos que se levará a cabo cando calquera usuario navegue pola nosa páxina web www.correos.es, de calquera dos seus subdominios ou doutras webs de Correos en cuxo footer se mostre esta Política de privacidade.

A presente Política de privacidade web poderá ser obxecto de modificación para calquera adaptación legal a futuras novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como prácticas da industria. En calquera caso, o tratamento de datos do usuario será regulado pola Política de protección de datos que estivese vixente no momento da navegación.

Quen tratará os teus datos?

O responsable do tratamento é “Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A., S.M.E” (en diante, “Correos”), con CIF A-83052407 e domicilio social en Vía Dublín núm. 7 (Campo de las Naciones) 28070 Madrid (España).

Para garantir a adecuada xestión do devandito tratamento, Correos ten designado un Delegado de Protección de Datos (DPD ou DPO), a quen podes dirixirte a través da seguinte dirección de correo electrónico: dpdgrupocorreos@correos.com

Para que se tratarán os teus datos e por que?

Os datos de carácter persoal do usuario serán utilizados para as seguintes finalidades:

– Permitir a navegación a través da nosa páxina web.

– No caso de que aceptes a nosa Política de cookies: Analizar a navegación para optimizar a estrutura e deseño da web (p.ex. ver que espazos da web son máis visitados, cal é o tempo de estancia medio…) e realizar publicidade comportamental e/ou personalizada.

Por último, a nosa páxina web dispón de distintos formularios que te permiten solicitar información sobre algún dos nosos produtos e/ou servizos, contratalos ou contactar connosco por outros motivos (p.ex. remitirnos o teu currículum ou poñer no noso coñecemento un posible incumprimento do noso Código de Conduta). En caso de utilizar estes formularios, os datos incorporados aos mesmos serán tratados para tramitar a túa solicitude. En calquera caso, con carácter previo ao uso dos distintos formularios web, informaráseche sobre o tratamento que se efectuará dos teus datos -no caso de que difira do tratamento previsto na presente Política de privacidade web- e solicitaránseche os consentimentos que, en cada caso, resulten necesarios.

Que datos serán tratados?

Trataremos datos persoais que se obteñen a través da túa navegación pola nosa páxina web, incluíndo:

Datos facilitados de forma directa polo usuario:

A navegación a través da nosa páxina web non require o seu rexistro previo. Con todo, cando vostede visita a nosa páxina web, os nosos servidores web almacenan, de forma estándar, información como a dirección IP e o dominio dende o que se obtén o acceso, a data e a hora da visita, etc.

Doutra banda, certas funcionalidades da nosa páxina web esixen que nos facilites información adicional a través do correspondente formulario (p.ex. nome e apelidos, enderezo postal ou electrónico de contacto, teléfono…).

Salvo que expresamente se indique o contrario, todos os campos recollidos no formulario serán obrigatorios, polo que a falta de información impedirá a tramitación da túa solicitude.

Datos facilitados de forma indirecta polo usuario:

A través da túa navegación, poden instalarse no teu dispositivo distintas cookies de conformidade co establecido na nosa Política de cookies.

Comunicaranse os teus datos a terceiros?

Con carácter xeral non se prevé que os teus datos sexan comunicados a outras persoas distintas de Correos. Con todo, poden darse as seguintes excepcións:

– Para cumprir coa lei podemos vernos obrigados a ter que comunicar os teus datos a outros terceiros como Administracións Públicas (p.ex. FCSE) ou tribunais.

– Para poder prestarche o mellor servizo na navegación a través da nosa páxina web e tramitar a túa solicitude podemos ter que comunicar os teus datos a outras empresas do Grupo Correos dedicadas aos sectores de paquetería, de valor engadido ao servizo postal, loxística, mercadotecnia e de telecomunicación. Así, por exemplo, se solicitas información sobre solucións multicanle de mercadotecnia directa os seus datos serán comunicados a NEXEA Xestión Documental S.A., S.M.E para que tramite a resposta.

Por canto tempo serán tratados os teus datos?

Os datos persoais serán conservados exclusivamente durante o prazo necesario para permitir a túa navegación pola páxina web, analizar a túa navegación (en caso de aceptación da política de cookies) ou tramitar as túas solicitudes de servizo a través da páxina web. No momento en que deixen de ser necesarios, os datos serán suprimidos conforme ao disposto na normativa de protección de datos o que implica o seu bloqueo, estando dispoñibles tan só a solicitude de Xuíces e tribunais, o Ministerio Fiscal ou as Administracións Públicas competentes durante o prazo de prescrición das accións que puidesen derivar e, transcorrido o período de bloqueo, a súa completa eliminación. A efectos exemplificativos, nos casos máis habituais estarase ao prazo de prescrición de 3 anos derivado da normativa de protección de datos.

En calquera caso, se ao finalizar a relación contractual existisen litixios pendentes, os datos poderán conservarse durante a súa tramitación procesual e exclusivamente con fins probatorios, en tanto non recaia resolución definitiva, momento no cal se procederá ao seu bloqueo e posterior borrado.

Cales son os teus dereitos?

Na medida en que estean recoñecidos na normativa de protección de datos aplicable en cada momento, poderás exercer os seguintes dereitos en relación co tratamento dos teus datos:

– Dereito de acceso: poderás coñecer que tipo de datos estamos a tratar e as características do tratamento que estamos a levar a cabo.

– Dereito de rectificación: poderás solicitar a modificación dos teus datos por ser estes inexactos ou non veraces.

– Dereito de portabilidade: poderás obter unha copia nun formato interoperable dos datos que estean a ser tratados.

– Dereito á limitación no tratamento de datos: poderás limitar o tratamento dos teus datos nos casos recollidos na Lei.

– Dereito de oposición: poderás opoñerte ao tratamento dos teus datos e solicitar o cesamento no envío de comunicacións comerciais.

– Dereito de supresión: poderás solicitar a supresión dos teus datos cando o tratamento xa non resulte necesario.

– Dereito a revogar o consentimento prestado.

Podes exercitar os teus dereitos a través dalgunha das seguintes canles, indicando o dereito a exercitar e acompañando copia do Documento Nacional de Identidade ou documento equivalente ademais de calquera outra documentación que consideres oportuna:

Enderezo Postal: Vía Dublín núm. 7 (Campo de las Naciones) 28070 Madrid (España)

Correo Electrónico: derechos.protecciondatos.correos@correos.com
Na páxina web da Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) podes atopar unha serie de modelos que che axudarán no exercicio dos teus dereitos. Así mesmo, tes dereito a interpoñer unha reclamación ante a autoridade de control (en España, a AEPD) no caso de que consideres infrinxidos os teus dereitos.