Vai ao contido da páxina

Voto
por correo

Eleccións 5 de abril

Información para realizar o voto por correo nas eleccións Eleccións ao Parlamento Vasco e ao Parlamento de Galicia que se celebran o 5 de abril de 2020.

Información de carácter meramente divulgativo extraída da normativa electoral xeral.

Electores en España

Prazos eleccións

Do 11 de febreiro ao 26 de marcha

 • Solicitude do voto por correo

Do 16 de marcha ao 29 de marcha

 • Envío ao elector da documentación para o voto por correo pola Oficina do Censo Electoral.

Ata o 1 de abril

 • Remisión por electores do voto por correo.
 • Localizador

  Pode realizar o seguimento dos seus envíos a través do noso localizador web de envíos.
 • Solicitude de voto por correo

  Podes solicitar o formulario en calquera oficina de correos ou cumprilas a través da web, na páxina da Oficina do Censo Electoral, e imprimir as copias necesarias para a súa posterior presentación nas oficinas.
 • Número de envío

  Os electores que solicitaron o voto por correo poden comprobar o estado da documentación, para o que é necesario proporcionar o identificador (DNI ou pasaporte) e a data de nacemento.

Información sobre a normativa electoral

 1. Solicitude do voto por correo
  • O elector dispoñerá do impreso de solicitude de voto por correo nas oficinas postais de toda España.

  • Encherá o modelo oficial de solicitude de voto por correo e deberá entregalo persoalmente en calquera oficina de Correos.

  • O elector deberá mostrar o seu DNI (non serve o resgardo do DNI en trámite), permiso de conducir ou pasaporte para comprobar a súa identidade e firma.

  • Aceptarase a presentación destes documentos aínda que estean caducados, pero deben ser os orixinais, en ningún caso fotocopias.

 2. Entrega da documentación electoral
  • Entregarase ao elector por correo certificado a documentación necesaria para emitir o seu voto.

  • A entrega da documentación realizarase sempre persoalmente ao interesado e no domicilio sinalado na solicitude.

  • Despois de 2 intentos errados de entrega no domicilio solicitado, deixarase aviso de chegada para a súa recollida na oficina postal correspondente.

 3. Remisión do voto
  • O elector deberá presentar o sobre dirixido á mesa electoral contendo o certificado de inscrición no censo electoral e o da votación, no que se incluirá a papeleta, en calquera oficina postal de España.

  • O envío será cursado como correo certificado e urxente, con carácter gratuíto en calquera oficina postal España.

 4. Persoas con diversidade funcional
  • Todas as persoas con discapacidade, e que sexan maiores de 18 anos, poderán exercer o seu dereito de sufraxio activo, consciente, libre e voluntariamente, calquera que sexa a súa forma de comunicalo e cos medios de apoio que requira.

 5. En caso de enfermidade ou incapacidade que impida a formulación persoal da solicitude de voto
  • O elector deberá acreditar a mesma mediante certificación médica oficial que se incluirá xunto ao impreso de solicitude do voto por correo.

  • A devandita solicitude pode ser efectuada en nome do elector por persoa autorizada notarialmente ou consularmente.

  • Cada elector só pode estar representado por unha persoa autorizada e cada persoa autorizada só pode representar a un elector.

  • O empregado de Correos recollerá a documentación presentada polo representante para a súa remisión á Oficina do Censo Electoral.

Electores españois temporalmente no estranxeiro (E.R.T.A)

Prazos eleccións

Do 11 de febreiro ao 7 de marcha

 • Solicitude do voto por correo

Ata o 16 de marcha (sen impugnar solicitudes)

Ata o 24 de marcha (en caso de impugnación das candidaturas)

 • Envío ao elector da documentación para o voto por correo pola Oficina do Censo Electoral.

Ata o 1 de abril

 • Remisión por electores do voto por correo.

Información sobre a normativa electoral

 1. Solicitude do voto por correo
  • A solicitude poderá recollerse nas Oficinas Consulares ou a través da Web do Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación (http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Paginas/eleccionesgenerales-noviembre2019.aspx)

  • O elector debe estar rexistrado no Rexistro de Matrícula do Consulado como non residente. Se non está incluído no mesmo, poderá facelo no momento que recolla a citada solicitude ou cando vaia a entregala.

  • A solicitude cumprimentada debe presentarse, persoalmente, na Oficina Consular ou Sección Consular da Embaixada, a cal procederá a remitila á Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral correspondente.

 2. Entrega da documentación electoral
  • A Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral remite, por correo certificado, ao domicilio no estranxeiro indicado polo elector na solicitude, a documentación necesaria para que poida emitir o seu voto.

 3. Remisión do voto por correo
  • Recibida a documentación, os electores deben enviar o seu voto á mesa electoral, por correo certificado e urxente.

Votantes españois residentes no estranxeiro (C.E.R.A)

Pode obter información sobre como exercer o dereito de voto dos electores C.E.R.A. na páxina web do Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación (www.exteriores.gob.es)

Ir á páxina web do Ministerio de Asuntos Exteriores