Vai ao contido da páxina

Voto
por correo

Eleccións 13 de febreiro

Información para realizar o voto por correo nas Eleccións ás Cortes de Castela e León que se celebran o 13 de febreiro de 2022.

Información de carácter meramente divulgativo extraída da normativa electoral xeral.

 • Solicitude de voto por correo

  Presencial nas oficinas de Correos

  Pode solicitar o impreso en calquera oficina de Correos ou cumprimentalo vía web, na páxina da Oficina do Censo Electoral, e imprimir as copias necesarias para a súa posterior presentación nas oficinas.

 • Solicitude do voto por correo

  Telemática

  Solicitude online do voto por correo, mediante firma electrónica, a través da web www.correos.es. É necesario encher un formulario que se pode presentar de forma telemática sen necesidade de acudir a unha oficina.

 • Número de envío

  Documentación electoral

  Os electores que solicitasen o voto por correo poden consultar o estado do envío da documentación na sede electrónica da Oficina do Censo Electoral, para o que é necesario achegar o identificador (DNI ou pasaporte) e a data de nacemento.

Localizador de envíos

Pode realizar o seguimento dos seus envíos a través do noso localizador web de envíos.

IR AO LOCALIZADOR

Electores en España

Prazos para o voto por correo

Solicitude de voto por correo

 • Do 21 de decembro de 2021 ao 3 de febreiro de 2022
 • Solicitude telemática
  Do 21 de decembro de 2021 ao 3 de febreiro de 2022

Envío de documentación electoral

 • Do 24 de xaneiro ao 6 de febreiro
  A Oficina do Censo Electoral envía a documentación que Correos entregará ao elector antes de que remate o prazo para depositar o voto o 9 de febreiro.

Depósito de voto polos votantes

 • Ata o 9 de febreiro

Información sobre a normativa electoral

 1. Solicitude do voto por correo nas oficinas postais
  • O elector dispoñerá do impreso de solicitude de voto por correo nas oficinas postais de toda España.

  • Encherá o modelo oficial de solicitude de voto por correo e deberá entregalo persoalmente en calquera oficina de Correos.

  • O elector deberá mostrar o seu DNI (non serve o resgardo do DNI en trámite), permiso de conducir ou pasaporte para comprobar a súa identidade e firma.

  • Aceptarase a presentación destes documentos aínda que estean caducados, pero deben ser os orixinais, en ningún caso fotocopias.

 2. Solicitude de voto en liña por correo
  • O elector poderá solicitar o seu voto por correo, mediante sinatura electrónica, a través da páxina web www.correos.es

  • Debes cubrir un formulario que se pode entregar por vía electrónica sen ter que ir a unha oficina

 3. Entrega da documentación electoral
  • Entregarase ao elector por correo certificado a documentación necesaria para emitir o seu voto.

  • A entrega da documentación realizarase sempre persoalmente ao interesado e no domicilio sinalado na solicitude.

  • A entrega da documentación realizarase sempre persoalmente ao interesado e no domicilio sinalado na solicitude.

 4. Remisión do voto
  • O elector deberá presentar o sobre dirixido á mesa electoral contendo o certificado de inscrición no censo electoral e o da votación, no que se incluirá a papeleta, en calquera oficina postal de España.

  • Ou tamén, se o desexa, no momento no que reciba a súa documentación electoral no domicilio, o elector ten a opción de entregar ao carteiro o carteira, o sobre dirixido á mesa electoral contendo o certificado de inscrición no censo electoral e o da votación, no que se incluirá a papeleta, a cambio dun xustificante acreditativo do depósito do voto.

  • O envío será cursado como correo certificado e urxente, con carácter gratuíto en calquera oficina postal España.

 5. Persoas con diversidade funcional
  • Todas as persoas con discapacidade, e que sexan maiores de 18 anos, poderán exercer o seu dereito de sufraxio activo, consciente, libre e voluntariamente, calquera que sexa a súa forma de comunicalo e cos medios de apoio que requira.

 6. En caso de enfermidade ou incapacidade que impida a formulación persoal da solicitude de voto
  • O elector deberá acreditar a mesma mediante certificación médica oficial que se incluirá xunto ao impreso de solicitude do voto por correo.

  • A devandita solicitude pode ser efectuada en nome do elector por persoa autorizada notarialmente ou consularmente.

  • Cada elector só pode estar representado por unha persoa autorizada e cada persoa autorizada só pode representar a un elector.

  • O empregado de Correos recollerá a documentación presentada polo representante para a súa remisión á Oficina do Censo Electoral.

Electores españois temporalmente no estranxeiro (E.R.T.A)

Prazos para o voto por correo

Do 21 de decembro ao 15 de xaneiro

 • Solicitude de voto por correo

Ata o 24 de xaneiro (sen impugnación de candidaturas)

Ata o 1 de febreiro (en caso de impugnación de candidaturas)

 

 • Envío ao elector da documentación para o voto por correo pola Oficina do Censo Electoral.

Ata o 9 de febreiro

 • Remisión por electores do voto por correo.

Información sobre a normativa electoral

 1. Solicitude do voto por correo
  • A solicitude poderá recollerse nas Oficinas Consulares ou a través da Web do Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación (www.exteriores.gob.es)

  • O elector debe estar rexistrado no Rexistro de Matrícula do Consulado como non residente. Se non está incluído no mesmo, poderá facelo no momento que recolla a citada solicitude ou cando vaia a entregala.

  • A solicitude cumprimentada debe presentarse, persoalmente, na Oficina Consular ou Sección Consular da Embaixada, a cal procederá a remitila á Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral correspondente.

 2. Entrega da documentación electoral
  • A Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral remite, por correo certificado, ao domicilio no estranxeiro indicado polo elector na solicitude, a documentación necesaria para que poida emitir o seu voto.

 3. Remisión do voto por correo
  • Recibida a documentación, os electores deben enviar o seu voto á mesa electoral, por correo certificado e urxente.

Electores españois residentes no estranxeiro (C.E.R.A)

Pode obter información sobre o modo de exercer o dereito de sufraxio dos electores CERA na páxina Web do Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación (www.exteriores.gob.es)

Ir a web Ministerio <br>Asuntos Exteriores

Instrucións do Presidente para as eleccións

Instrucións sobre a colaboración da Sociedad Estatal Correos y Telégrafos nas Elección ás Cortes de Castela e León do 13 de febreiro de 2022.

INSTRUCIÓNS DO PRESIDENTE